Zateplení fasády

Zateplení fasády

Jaký polystyren na zateplení vybrat? Jakou vatu na zateplení? Jaký je tam rozdíl?

Polystyren:

Jedná se o nejoblíbenější a nejrozšířenější tepelný izolant pro zateplení fasád. Bílý pěnový polystyren má výborné tepelněizolační vlastnosti, je lehký, tvarově stabilní, nenasákavý, do určité míry odolný proti stlačení, samozhášivý, velmi dobře se s ním pracuje, řeže a tvaruje. Je naprosto hygienicky nezávadný. Pěnová hmota polystyrenu se skládá asi ze 2% polystyrenu a 98% vzduchu. Tady je uzavřený vzduch v jednotlivých kuličkách nejlepším tepelným izolantem.

Důvodem, proč je bílý fasádní polystyren tak oblíbený a mezi stavebníky hodně využívaný tepelněizolační materiál je jeho nízká pořizovací cena a vysoká životnost při správném použití a zabudování.

Pro zateplení fasád vyrábí výrobci bílých fasádních polystyrenů dva druhy EPS70F a EPS100F. Jedná se o naprosto shodné výrobky ve složení, ale rozdílné v objemové hmotnosti a odolnosti proti stlačení a mechanickému poškození. EPS100F je oproti EPS70F pevnější, má větší hmotnost, nepatrně lepší tepelněizolační schopnosti a jeho cena je vyšší. Lepší jepro zateplení fasád používat EPS100F, je to jednoduše kvalitnější výrobek s lepšími parametry.

Pro vnější kontaktní zateplovací systémy fasád jsou předepsány fasádní desky z tuhého, stabilizovaného a samozhášivého EPS70F a EPS100F. Fasádní polystyreny mají stupeň hořlavosti C1 a třídu reakce na oheň E, který je předepsán pro jeho objemovou hmotnost 15-20kg/m3.

Fasádní polystyren se nedoporučuje dlouhou dobu vystavovat přímému slunečnímu záření (UV záření). UV záření způsobuje předčasné stárnutí polystyrenu a jeho postupné ubývání. Důsledkem je nažloutlý sprašný povrch izolantu, který je nutné následně vybrousit na únosnou a pevnou plochu izolantu. Ze zkušenosti doporučuji při zateplování fasády, plochu nalepeného izolantu chránit ochrannou sítí a polystyren nenechat bez následné další úpravy výztužnou vrstvou déle než 7-14dní. Pokud je izolant vystaven UV záření déle než 14dní, je nutné izolant plošně přebrousit, tak aby následná výztužná vrstva (lepidlo, armovací tkanina, lepidlo)dokonale přilnula k povrchu izolantu a vytvořila kompaktní a funkční souvrství zateplovacího systému.

Podstatnou nevýhodou polystyrenu je jeho možná sublimace (smršťování do původního stavu, ubývání na objemu, ztrácení se), které vzniká při trvalém působení teploty nad 85°C. Z toho plyne nevystavovat trvale polystyren teplotám nad 70°C, nevkládat ho pod tmavé parapetní plechy, neaplikovat tmavé fasádní barvy, nezateplovat na místech, kde se zvyšuje okolní a povrchová teplota (např. průmyslové výrobní linky a provozy) a nevystavovat přímému ohni, popřípadě nepoužívat do protipožárních stěn. Dále je polystyren nutné nevystavovat přímému kontaktu s organickými rozpouštědly (aceton, syntetické ředidlo a barvy), které polystyren okamžitě rozpustí.

 

Tloušťka zateplení:

Čím více, tím lépe. V žádném případě nedoporučuji fasádním polystyrenem vyrovnávat podklad nebo ho používat místo minerální omítky. Tím mám na mysli lepit na stěnu polystyrenové desky tl.10-60mm. Fasádní polystyren není paropropustný a tudíž nedokáže přenést vlhkost ze zdiva a zkondenzovanou vlhkost za izolantem pryč z fasády. V dnešní době je hodně diskutovaným tématem rosný bod a jeho výskyt při zateplení domu. U polystyrenových izolantů je již prokázáno, že se při zateplení tl. 10-60mm, postupně vytváří kondenzace vodní páry a dochází tak mezi stěnou a izolantem k hromadění kondenzátu a následným poruchám konstrukce. Osobně jsem byl na stavbě, kde vyrovnali stěnu polystyrenem 20-40mm a v zimě, tak doslova vytékal vodní kondenzát ze spodní části fasády. Asi si dokážete představit, co se odehrávalo za procesy pod izolantem. Když se následně dělala sonda do takto opravené fasády, byl povrh stěny od polystyrenem naprosto promáčený, navlhlý, vykazoval nepříjemné pachy a tvorbu šedozelených plísní. Důvodem byla malá tloušťka izolantu.

 

Minerální izolace:

Podstatnou výhodou zateplení stěn fasádní vatou s ohledem na paropropustnost vnější povrchové úpravy (omítky) je, že ve stěně nedochází ke kondenzaci vodních par a to při jakékoliv použité tloušťce vaty. Vata je schopná postupně přenášet a vyrovnávat tok vodní páry. U zateplení fasádní vatou by měl být dodržen postupný zvětšující se tok vodních par směrem z konstrukce do exteriéru. (tj. jednotlivé skladby omítkového a zateplovacího souvrství od zdiva směrem do exteriéru by měli mít menší a menší difuzní odpor). Z toho vyplývá nutnost odstranit z fasády všechny souvrství, které by mohly bránit pozvolnému průchodu vodních par z konstrukce. Pak má zateplení vatou své opodstatnění.

Fasádní vata je z výroby částečně a to pouze dočasně hydrofobizovaná. Její uskladnění je nutné provést do suchých prostor. Fasádní vatu musíme lepit vždy na suchý, pevný a soudržný podklad s rovinatostní odchylkou max.30mm na 2m lať. Při zateplení doporučuji vatu dobře ochránit od deště. Fasádní vata při styku s vodou rychle ztrácí svou tepelněizolační schopnost a při vysychání ji postupně získává nazpět.

Je proto zakázáno zateplovat fasádní vatou soklové části domu, zdivo přiléhající k chodníkům, balkonům, nadstřešním konstrukcím a světlíkům, terasám. V těchto místech musí být použitý nenasákavý polystyren minimálně do výšky 300mm nad terén nebo nad přiléhající konstrukci, kde se voda může objevit a odkapávat nebo odstřikovat na fasádu.

Povrch fasádní vaty nenarušuje UV záření, tak jako u polystyrenových izolací. Proto ji není nutné při aplikaci chránit před přímým slunečním zářením. Tato doba je také omezená. Doporučuji po nalepení izolant co nejdříve opatřit výztužnou vrstvou. Zamezíte tak možnému zvětrání a zvlhčení vaty vlivem povětrnosti.

Třída reakce na oheň všech výrobků fasádní kamenné vaty je A1 (nejvyšší stupeň požární bezpečnosti). Faktor difuzního odporu μ (MU) = 1. Velmi vysoká paropropustnost. Tato vlastnost předurčuje fasádní vatu na zateplení starších domů, domů po sanacích zdiva a všude tam kde je možný větší výskyt vlhkosti v konstrukci. Nedoporučuje se fasádní vatou zateplovat trvale zvlhčované a mokré podklady, kde by veliký obsah vlhkosti narušil tepelněizolační vlastnosti vaty. Použití fasádní vaty je široké a lze jí zateplit doslova jakýkoliv podklad na který ji lze nalepit cementovými a disperzními lepidly.

V žádném případě nelepte vatu na fasádu PU montážními pěnami určené na polystyren. Spoj nebude trvale držet. V současné době není na trhu pěna, kterou by se fasádní desky z kamenné vaty daly lepit, a tato skladba byla certifikována.

Při lepení vaty musí být použity předepsaná lepidla, která zaručí trvalý a pevný spoj s podkladem. Lepidlo na desce musí zabírat min. 40% její plochy a musí se lepit na rámeček se třemi středovými body. Před nanesením lepidla se musí do plochy desky vetřít tenká vrstva lepidla na kterou se následně nanese větší vrstva lepidla pro nalepení. Tenká vetřená vrstva lepidla zajistí spojení lepidla s vatou (nedojde k následnému odlupování lepidla z desky). Stejný postup se praktikuje před nanesením stěrkového lepidla a vytvořením výztužné vrstvy s armovací tkaninou. Důležité je použít lepící a stěrkové hmoty, penetraci a vrchní finální omítkou s takovými difuzními vlastnostmi, které nenaruší paropropustnost celého souvrství zateplovacího systému. Doporučuji se držet výrobci předepsaných skladeb zateplovacích systémů.

Na kotvení fasádní vaty musí být vždy použity talířové hmoždinky s kovovým trnem a minerální zátkou, která zaslepí zafrézovanou a osazenou kotvu. Nepoužití minerální zátky na talířové hmoždinky s kovovým trnem mi přijde neodborné a vzniklé tepelné mosty přes kovový trn zbytečně narušují až o 5-10% tepelněizolační schopnost fasádního systému. Dále mohou vznikat nežádoucí pohledové defekty způsobené zvýšeným tepelným tokem přes kovový trn talířové hmoždinky. Minerální zátky doporučuji použít i na hmoždinky s kovovým trnem s plastovou hlavou. Trn s plastovou hlavou nikdy nedosahuje izolační vlastnosti vaty a minerální zátky.

Fasádní desky z minerální kamenné vaty se nedají plošně přebrušovat jako EPS polystyrenové desky a proto si při lepení izolantu a vytváření výztužné vrstvy pohlídejte její rovinatost. Ze zkušenosti doporučuji při aplikaci fasádní vaty používat pracovní rukavice, ochranu očí a pracovní oblečení s dlouhými nohavicemi a rukávy. Důvodem je zvýšená dráždivost kamenných vláken, z kterých se vata skládá.